Актуальні аспекти державної політики цифрового розвитку в Україні на сучасному етапі

Випуск: № 6, 2020

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2020.6.7

У статті досліджено окремі аспекти державної політики цифрового розвитку в Україні, приділено увагу ризикам її реалізації та необхідності їх усунення в майбутньому. На підставі проведеного аналізу статистичної інформації зроблено висновки, які характеризують внесок цієї сфери в розвиток національної економіки України. За результатами порівняльного аналізу інвестиційної активності суб’єктів господарювання окреслено можливості для підвищення дієвості інвестиційної бюджетної політики в указаній сфері.

Ключові слова : державна політика цифрового розвитку, інвестиційна політика держави, капітальні інвестиції, валова додана вартість, цифровізація, цифрова економіка

References:

1. On the priority tasks for the implementation of the latest information technologies: Decree of the President of Ukraine of laws/show/1497/2005 (in Ukrainian)

2. Some issues of digital development: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 01.30.2019 No. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/56-2019-%D0%BF (in Ukrainian)

3. On approval of the Information Society Development Strategy in Ukraine: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 05.15.2013 No. 386-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (in Ukrainian)

4. The concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 17.01.2018 №67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (in Ukrainian)

5. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 2019. P. 570. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

6. The Networked Readiness Index. URL: https://networkreadinessindex.org/countries/ukraine/

7. Production and distribution of gross domestic product by type of economic activity. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm (in Ukrainian)

8. Capital investments by types of economic activity for URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm (in Ukrainian)

9. On the Concept of the National Informatization Program: Law of Ukraine of 04.02.1998 № 75/98-ВR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)

10. Capital investments by sources of financing by types of economic activity for 2018. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/ibd/kindj_ek/kindj_ek_18.xls (in Ukrainian)

11. Capital investments by sources of financing by types of economic activity for 2019. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2020/ibd/kindj_ek/kindj_ek_19.xlsx (in Ukrainian)

 

Завантажити статтю