Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Економіка. Фінанси. Право

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» видається з 1994 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 21620-11520 ПР від 12.10.2015 р.

Журналу присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2409-1944 та включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

Засновники: Аудиторська фірма «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління та Національною академією внутрішніх справ.

Статті обов’язково проходять відбір, зовнішнє і внутрішнє рецензування. Повний або частковий передрук матеріалів журналу допускається лише за згодою редакції. Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.