Положення про публікаційну політику та дотримання етичних норм

Місія журналу полягає у створенні відкритого майданчика для обміну науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю, що працюють в сфері вивчення економічних і правових процесів в Україні і за кордоном, а також для міждисциплінарного спілкування.

Всі статті, які плануються до публікації в інформаційно-аналітичному наукометричному журналі «Економіка. Фінанси. Право», проходять процедуру подвійного анонімного рецензування.

Публікація статей в інформаційно-аналітичному наукометричному журналі «Економіка. Фінанси. Право» відбувається з дотриманням принципів публікаційної етики, розробленої на основі міжнародних стандартів (СОРЕ, PERK, Elsevier).

Редакційна колегія журналу "Економіка. Фінанси. Право" розповсюджує електронні видання з доступом за ліцензією Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC-BY-NC).

Принципів етики наукових публікацій мають дотримуватися всі учасники публікаційного процесу: автори, члени редакційної колегії, рецензенти.

Згідно з вимогами Scopus (https://www.scopus.com/home.uri), а саме п. 4.2. ГІДУ з Контенту (https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf), та з вимогами до редакцій (https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics) Scopus буде притягувати кожного видавця, зазначеного у базі даних, до відповідальності за ефективність та відповідність цим правилам, тому редакція журналу перевіряє матеріали на плагіат. У випадку виявлення плагіату, отримана передплата (редакційні збори) за друк статті не повертається, що є штрафними санкціями за недоброчесність.

Етичні зобов’язання редакційної колегії
 1. Головний редактор наукометричного журналу «Економіка. Фінанси. Право» несе повну відповідальність щодо публікації, повернення на доопрацювання або відхилення наукової статті.
 2. Редакційна колегія повинна об’єктивно оцінювати всі статті, які надходять до редакції журналу, незалежно від раси, статі, релігійної, національної належності, політичних уподобань.
 3. Редактори журналу мають гарантувати, що опубліковані матеріали відповідають міжнародним стандартам публікаційної етики.
 4. Редактори журналу без участі рецензентів можуть відхилити подану статтю, якщо вона не відповідає тематиці та цілям журналу, суперечить встановленим етичним принципам
 5. Члени редакційної колегії мають дотримуватися норм суворої конфіденціальності щодо всіх рукописів, які надходять на розгляд. Та не мають права розголошувати іншим особам будь-яку інформацію, пов’язану з публікаційним процесом.
 6. Редактори не повинні змінювати прийняте рішення щодо публікації статей, за винятком випадків виявлення серйозних проблем з науковою достовірністю у викладі матеріалу. При будь-яких змінах у персональному складі редакторів, нові редактори не мають права скасовувати вже прийняті рішення про публікацію, за винятком випадків виявлення серйозних проблем з науковою достовірністю.
 7. Редактори повинні гарантувати високу якість матеріалів, які публікуються в журналі.
 8. Члени редакційної колегії, автори й рецензенти повинні повідомляти головного редактора про свої інтереси, які можуть вплинути на об’єктивність редагування й рецензування матеріалів. Такими можуть бути фінансові, особисті, політичні, релігійні інтереси, а також інтереси інтелектуального плану.
Етичні зобов’язання рецензентів
 1. Процес рецензування статей повинен бути об'єктивним та сприяти покращенню якості статей. Не допускається упереджене ставлення до рецензованого матеріалу.
 2. Рецензент не має права розголошувати інформацію про хід процесу рецензування стороннім особам, за винятком випадків, схвалених редактором.
 3. Рецензент, який не має необхідних знань для оцінки рукопису, повинен повідомити редакцію журналу з проханням виключити його з процесу рецензування.
 4. Під час виявлення будь-яких конфліктів інтересів рецензент зобов’язаний повідомити редакцію журналу про неможливість здійснення об’єктивної, незалежної оцінки.
 5. У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті.
 6. Рецензенти надають свої висновки у письмовому вигляді, оцінюючи теоретико-методологічний рівень статті, її практичну значущість, наукову новизну та цінність. У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність проблематики статті; відповідність назви статті її змісту; логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті; достатність обґрунтування основних результатів дослідження.
 7. Рецензенти мають аргументувати свої міркування щодо статті; будь-яке твердження про те, що певні спостереження, висновки, результати аналізу були вже раніше опубліковані, мають супроводжуватися посиланням на відповідне джерело.
Етичні зобов’язання авторів
 1. Автор (автори) статей повинні направляти до редакції оригінальні статті, які відповідають тематиці та вимогам журналу. В статтях мають бути представлені тільки достовірні результати досліджень, не допускаються свідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження, оскільки це буде оцінено як грубе порушення публікаційної етики. Рукопис буде відхилений від публікації.
 2. Автором (авторами) статті повинні бути вказані тільки ті дослідники, які внесли значний інтелектуальний внесок в отримані результати.
 3. Автор (автори) повинен надавати першоджерела для всіх запозичених фрагментів, які були використані в роботі.
 4. Автор (автори) не може направляти до редакції журналу статтю, яка знаходиться на розгляді в іншому журналі або була раніше опублікована.
 5. Під час використання матеріалів із статті, яка раніше була опублікована в журналі «Економіка. Фінанси. Право», автору (авторам) необхідно надати посилання на журнал.
 6. Автор (автори) повинен надати в редакцію журналу статтю, оформлену відповідно до вимог журналу.
 7. Автор (автори) має право відкликати свою статтю від публікації.
Оригінальність та плагіат

Відсоток унікальності для всіх статей, які надходять до редакції журналу, має бути не менше 75%. Тому всі рукописи проходять обов'язкову перевірку на плагіат. У разі виявлення плагіату стаття не буде відправлена на рецензування.

Академічним плагіатом визначається оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

До різних видів плагіату також відносяться копіювання / перефразування частин тексту іншого автора (без зазначення посилання на першоджерело); використання у своїй роботі графічного матеріалу (рисунків, графіків, фотографій) без зазначення джерела.

Редакцією журналу заборонене використання технічних прийомів для підвищення унікальності тексту. У разі виявлення подібних модифікацій, статті не будуть прийняті до повторного рецензування навіть після доопрацювання.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів може виникнути, коли у авторів, рецензентів, редакторів є фінансові, комерційні, юридичні або професійні відносини з іншими учасниками редакційного процесу.

Всі автори повинні включати заяву про розкриття будь-яких фінансових чи інших істотних конфліктів інтересів, які можуть впливати на результати або інтерпретацію їх рукописів. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Конфлікт інтересів може бути оголошений в вашому супровідному листі або у формі подачі рукопису в онлайн-системі рецензування журналу.