Вимоги до оформлення статей

До редакції журналу «Економіка. Фінанси. Право» приймаються статті, актуальність яких не викликає сумніву, мають наукову новизну та представляють інтерес для широкого кола читачів. Всі статті, які надходять до редакції журналу, мають бути оформлені відповідно до встановлених вимог.

Файл з авторськими даними

подається в окремому файлі Microsoft Word, де необхідно, зокрема, вказати:

прізвище, ім'я, по-батькові, транслітеровані за стандартом Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/print, URL: http://translit.kh.ua/?lat&passport)

обов'язково - номер ORCID (реєстрація на сайті: https://orcid.org) - персонально на кожного автора

Стаття повинна включати такі елементи:
 1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): відповідно до стандарту ДСТУ 6096:2009.
 2. Назва статті (14 кегль, напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед та після абзацу 6 пт):
  • якщо мова статті українська: назва пишеться українською та англійською мовою;
  • якщо мова статті англійська: назва пишеться англійською та українською мовами.
 3. Відомості про авторів (14 кегль, вирівнювання по центру, інтервал перед та після абзацу 6 пт) необхідно вказувати окремо на титульному аркуші – для збереження процесу подвійного сліпого рецензування.
 4. Анотація, ключові слова:
  • якщо мова статті – українська:

   обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion.

  • якщо мова статті – англійська:

   обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

 5. Увага: не менше трьох ключових слів!!!
 6. Основний текст (14 кегль, вирівнювання за шириною, 1,5 інтервал) повинен відповідати структурі IMRAD та включати такі елементи:
  • Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
  • Матеріали та методи: опис послідовності виконання дослідження і обґрунтовування вибору використовуваних методів.
  • Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається.
  • Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів.
  • Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку.
  • Список використаних джерел: подається відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

   Увага!!! Посилання у списку використаних джерел подаються мовою оригіналу. У статті необхідно надати не менше трьох посилань!!!

   References. Список використаних джерел обов’язково повинен бути представлений ще й англійською мовою. References оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

   References супроводжується транслітерацією прізвищ та ініціалів авторів, що здійснюється за такими стандартами відповідно до мови написання:

   Транслітерація тексту україномовного написання – відповідно до транслітерації, затвердженої Кабінетом Міністрів України № 55 від 27.01.2010 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/print, URL: http://translit.kh.ua/?lat&passport).

   Транслітерація тексту російськомовного написання – згідно з транслітерацією Держдепартаменту США (URL: http://transliteration.ru/gosdep/)/

   Також у References повністю розшифровуються назви міст: Київ (Киев) – Kyiv, Одеса (Одесса) – Odesa, Ст. Петербург – Saint Petersburg тощо.

   До джерела наприкінці необхідно додати позначення про мову оригіналу. Якщо джерело українською мовою – додається (in Ukrainian); якщо джерело російською мовою – додається (in Russian).

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файлі Microsoft Word або файлі Microsoft Excel з наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.doc або *.rtf).

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій Microsoft Excel (типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Обсяг статті має становити від 8-и сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5);

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Список використаних джерел".

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Статті для розгляду в інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» мають надходити в електронному вигляді на адресу efp.redaktor@gmail.com.

Окремими файлами слід докласти фотографії авторів — формат JPEG. Ім'я файлу за прізвищем автора: напр. Ivaniuk.jpg.