Особливості функціонування територіальних громад та формування їх матеріально-фінансового забезпечення

Випуск: №12/3, 2019

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).3

У статті окреслено поняття матеріальних та фінансових засад функціонування територіальних громад, та зазначено основні проблеми на даний період. Проведено аналіз та визначено фактори, що впливають на розвиток територіальних громад. Проблема представлена в загальних рисах, досліджено її зв’язок з важливими науковими та практичними завдан-нями. Протягом досить тривалого періоду часу увага державних чиновників та науковців зосереджується на самодос-татності та фінансовій незалежності місцевого самоврядування. Нещодавно було прийнято низку правових документів стосовно фінансової децентралізації та децентралізації влади загалом. Для управління змінами необхідне спеціальне вивчення та наукове обґрунтування фінансової та матеріальної підтримки територіальних громад, яка є інструментом забезпечення соціальних цінностей та благ місцевих громад.

Ключові слова : децентралізація, місцева громада, місцеве самоврядування, територіальна громада, фінансове забезпечення

References:

1. On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of government in Ukraine. № 333 of 01.04.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/main/333-2014-%D1%80 (in Ukrainian).
2. Malinovska O.Y., Luts A.A. Financial and material foundations of the functioning of territorial communities. Series: Economics and Management, 2018. Vol. 1. pp. 176-182. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua (in Ukrainian).
3. Kutsenko T., Sirenko Y. Securing the Financial Capacity of Territorial Communities as a Priority for Decentralization of Governance Kyiv, KNEU, 2019. pp. 125–152. URL: http://ir.kneu.edu.ua (in Ukrainian).
4. European Charter of Local Self-Government: International Document of 15.10.1985 № ETS N 122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
5. On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine of May 21, 1997, № 280/97-VR, ed. 07/24/2014-URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

 

Завантажити статтю