Вимоги до статей, які подаються опублікування у журналі "Економіка. Фінанси. Право"

Стаття подається у електронному вигляді та повинна мати такі обов'язкові змістові елементи:

 1. індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): згідно стандарту ДСТУ6096:2009 СІБВС (ГОСТ 7.90-2007);
 2. назва статті: пишеться українською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);
 3. анотація, ключові слова:
  • якщо мова статті – українська:

   обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації російською мовою – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion.

  • якщо мова статті – російська:

   обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

  • якщо мова статті – англійська:

   обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

 4. текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи:
  • Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
  • Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається;
  • Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
  • Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку;
 5. список використаних джерел: подається згідно стандарту ДСТУ 8302:2015 (завантажити зразок);
 6. список обов’язково супроводжується перекладом назв англійською мовою (References).

  У References назви статтей перекладаються, прізвища та ініціали авторів транслітеруються з мови оригіналу за відповідним стандартом.

Транслітерація тексту

Транслітерація тексту(вт.ч. прізвищ та ініціалів) україномовного написання – згідно транслітерації, затвердженої Кабінетом Міністрів України № 55 від 27.01.2010.

Транслітерація тексту (в т.ч. прізвищ та ініціалів) російськомовного написання – згідно з транслітерацією Держдепартаменту США.

У References дозволяється для організацій та видавництв крім перекладу також й транслітерація. Назви міст видавництва розшифровуються повністю.

До джерела наприкінці необхідно додати позначення про мову оригіналу.

Якщо джерело українською мовою – додається (in Ukrainian); якщо джерело російською мовою – додається (in Russian).

Крім статті автор повинен надати:

 • відомості про автора (авторів) (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт);
 • квитанцію про оплату статті або квитанцію про передплату на 6 місяців та квитанцію про оплату різниці*.
 • *У випадку, якщо автор здійснює підписку на 6 місяців на журнал "Економіка. Фінанси. Право" (оформляється у будь-якому відділенні "Укрпошти", передплатний індекс 74182), він подає квитанцію про здійснення передплати, а також квитанцію про сплату на рахунок журналу "Економіка. Фінанси. Право" суми, що дорівнює різниці між фактичною вартістю статті і передплатою.

  Наприклад, стаття на 10 стор. оцінена 500 грн. Передплата на 6 місяців на пошті – 265 грн. Автор додатково сплачує 500 – 265 = 235 грн..

Вимоги до формату подання статей

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.docабо *.rtf);

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій Microsoft Excel(типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Прохання до авторів не висилати текстові файли у форматі docx!

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файліMicrosoft Word.

Графіки, таблиці та ілюстрації мають бути обов'язково представлені у окремому файліMicrosoft Excelз наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Список використаних джерел".

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Обсяг статті має становити від 8-и сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5);

В окремому файліMicrosoft Word подаються відомості про авторів.

Окремими файламислід докласти фотографії авторів — формат JPEG. Ім'я файлу за прізвищем автора: напр. Ivanyuk.jpg.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю і надіслати відскановану квитанцію через електронну пошту на адресу редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право" efp.redaktor@gmail.com з поміткою "квитанція за статтю".

Розрахунок суми за статтю здійснюється за зверненням у редакцію журналу "Економіка. Фінанси. Право" за координатами

Додатково, крім суми за статтю, автор має сплатити за поштову пересилку. Якщо автор забирає журнал безпосередньо з редакції (самовивіз), сплачувати за поштову пересилку не потрібно.

В разі недотримання вище перелічених вимог, редакція має право відмовитись розглядати надані матеріали. Обов'язковою умовою щодо подання статей на розгляд є наявність електронної версії відповідних статей.

The editorial office reserves the right to minor edits and abbreviations, as well as a literary correction of the paper (preserving the main conclusions and author’s style).

Редакція не повертає надані матеріали та має право відмовити у публікації відповідно до умов редакційної політики без окремого повідомлення.

Статті можуть надаватися безпосередньо до редакції або надсилатися на адресу електронної пошти efp.redaktor@gmail.com з поміткою у темі листа "редакція ЕФП".

A guarantee that the paper will be included to the journal's number is a timely announcement the editorial board for paper’s payment confirmation by sending a scanned receipt of the payment to e-mail of the editorial office.