Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до статей, які подаються опублікування у журналі

"Економіка. Фінанси. Право"

Стаття подається у електронному вигляді за підписом автора та повинна мати такі обов'язкові змістові елементи:

1) індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): згідно стандарту ДСТУ6096:2009 СІБВС (ГОСТ 7.90-2007, MOD);

2) назва статті: пишеться українською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);

3) анотація, ключові слова:

якщо мова статті – українська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації російською мовою – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки  відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion.

– якщо мова статті – російська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою   відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

– якщо мова статті – англійська:

обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою   відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

4) текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи:

Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається;

Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку;

5) список використаних джерел: подається згідно стандарту ДСТУ 8302:2015

 

 

Автор А.А. Название статьи. Название журнала. 2016 № 186. С. 23-27.

Автор А.А., Автор А.А. Название книги. Киев, 2016

 

Наприклад:
Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62 – 67.
Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013.

 

Список обов’язково супроводжується перекладом на англійську мову, прізвища та ініціали авторів – транслітерація.

 

Author A.A. Article. Journal, 2000, vol. 1, No 2 pp. 111–112 (in Russian або in Ukrainian).  

Author A.A., Author B.B. Book. City : Publisher, 2000. 111 p. (in Russian або in Ukrainian).

 

Наприклад:

Понтрягин Л.С. Избранные научные труды. М.: Наука, 1988. Т.2. 576 с.

Pontryagin L.S. Selected scientific papers, M.: Nauka, 1988. 576p. (in Russian)

 

Методика виконання вимірювання масової концентрації ртуті, миш’яку, нікелю та кобальтууводіметодомінверсійноїхронопотенціометрії : МВВ 081/36-0762-11 / уклад. В.А. Копілевич, І.В. Суровцев, В.М. Галімова, К.Г. Козак. К.: Нац. ун-т біотехн. і природокористування, 2011. 23 с.

Kopilevich V.A., Surovtsev I.V., Galimova V.M., Cossack K.G. Measurement procedure of the mass concentration of mercury, arsenic, nickel and cobalt in water by the inverse chronopotentiometry method: MVV 081/36-0762-11. Kyiv: Nats. un-t biotekhn. i pryrodokorystuvannya, 2011. 23 p. (in Ukrainian).

 

Федосов Е.А., Бобронников В.Т., Кухтенко В.И. Динамическое проектирование систем управления автоматических маневренных летательных аппаратов. Москва: Машиностроение, 1997. 336 с.

Fedosov E.A., Bobronnikov V.T., Kukhtenko V.I. Dynamic design of control systems for automatic maneuverable aircrafts. Moscow: Mashinostroyeniye, 1997. 336 p. (In Russian).

 

Пеньков М.А., Тамарова Р.М., Кочина М.Л.Поляризационный метод исследования роговицы глаза. Новости мед.техн.: сборник статей. Москва, 1982. Вып. 1. С. 27−30.

Penkov M.A., Tamarova R.M., Kochina M.L. Polarization method of studying the eye cornea. News of Medical Technology: a collection of articles. Moscow, 1982. Iss. 1. P. 27–30 (in Russian).

 

 

Крім статті автор повинен надати:

1) відомості про автора (авторів) (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт);

2) квитанцію про оплату статті або квитанцію про передплату на 6 місяців та квитанцію про оплату різниці.

 

Вимоги до формату подання статей

 

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.docабо *.rtf);

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій Microsoft Excel(типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Прохання до авторів не висилати текстові файли у форматі docx!

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файліMicrosoft Word.

Графіки, таблиці та ілюстрації мають бути обов'язково представлені у окремому файліMicrosoft Excelз наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Література".

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Обсяг статті має становити від 8-и сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5);

В окремому файлі Microsoft Word подаються відомості про авторів. Окремими файлами слід докласти фотографії авторів — формат JPEG. Ім'я файлу за прізвищем автора: напр. Ivanyuk.jpg.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю і надіслати відскановану квитанцію через електронну пошту на адресу редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою "квитанція за статтю".

Розрахунок суми за статтю здійснюється за зверненням у редакцію журналу "Економіка. Фінанси. Право" за наступними координатами:

— електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

— телефони: +38–050–735–43–41, +38–096–221–88–61

Додатково, крім суми за статтю, автор має сплатити за поштову пересилку. Якщо автор забирає журнал безпосередньо з редакції (самовивіз), сплачувати за поштову пересилку не потрібно.

В разі недотримання вище перелічених вимог, редакція має право відмовитись розглядати надані матеріали. Обов'язковою умовою щодо подання статей на розгляд є наявність електронної версії відповідних статей.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Редакція не повертає надані матеріали та має право відмовити у публікації відповідно до умов редакційної політики без окремого повідомлення.

Статті можуть надаватися безпосередньо до редакції або надсилатися на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою у темі листа "редакція ЕФП".

Гарантією того, що стаття потрапить у номер журналу, є вчасне повідомлення редакції журналу ЕФП про оплату статті через надсилання сканованої квитанції про оплату статті на електронну пошту редакції журналу.