Замовити статтю або дисертацію

До уваги здобувачів!

 

Редакція нашого журналу надає:

  • методичну допомогу щодо підготовки публікацій у вигляді статей, навчальних посібників, монографій, а також
  • методичну допомогу в підготовці дисертаційних досліджень з питань економіки і права.

 

За докладнішою інформацію звертайтеся за номерами телефону (050)735-43-41, (096)221-88-61, (044)278-05-88, або на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

About journal


Monthly information-analytical magazine "Ekonomics. Finanse. Law" published since 1994. 

Included in the list of scientific professional editions of Ukraine, which can be published results of dissertations for the degree of doctor and candidate:

- economic sciences: Order of Ministry of Education and Science of Ukraine of 21 December 2015 №1328 "On approval of resolutions about A Certifying Board of the Ministry of the specialized scientific council of 15 December 2015".

- legal sciences: Order of Ministry of Education and Science of Ukraine on July 11, 2016 № 820 "On approval of the Ministry of Certifying decisions regarding the activities of academic councils of 1 July 2016".

- accounting and audit: Order of Audit Chamber of Ukraine on 21 December 2017 № 353/10.

 

 

The registration certificate series КВ № 21620-11520 ПР of 12 October 2015

Magazine awarded the international identification number ISSN 2409-1944 and included in the international Scientometrics base Index Copernicus. Page Magazine Online Index Copernicus:

http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782238,3.html 

 

Founders: Audit firm "Analitik" in cooperation with the Academy of Municipal Administration and the National Academy of Internal Affairs.
Articles must undergo screening and review. Full or partial reprint is permitted only with the consent of the publisher.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до статей, які подаються опублікування у журналі

"Економіка. Фінанси. Право"

Стаття подається у електронному вигляді за підписом автора та повинна мати такі обов'язкові змістові елементи:

1) індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): згідно стандарту ДСТУ6096:2009 СІБВС (ГОСТ 7.90-2007, MOD);

2) назва статті: пишеться українською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);

3) анотація, ключові слова:

якщо мова статті – українська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації російською мовою – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки  відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion.

– якщо мова статті – російська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою   відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

– якщо мова статті – англійська:

обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою   відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

4) текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи:

Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається;

Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку;

5) список використаних джерел: подається згідно стандарту ДСТУ 8302:2015

 

 

Автор А.А. Название статьи. Название журнала. 2016 № 186. С. 23-27.

Автор А.А., Автор А.А. Название книги. Киев, 2016

 

Наприклад:
Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62 – 67.
Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013.

 

Список обов’язково супроводжується перекладом на англійську мову, прізвища та ініціали авторів – транслітерація.

 

Author A.A. Article. Journal, 2000, vol. 1, No 2 pp. 111–112 (in Russian або in Ukrainian).  

Author A.A., Author B.B. Book. City : Publisher, 2000. 111 p. (in Russian або in Ukrainian).

 

Наприклад:

Понтрягин Л.С. Избранные научные труды. М.: Наука, 1988. Т.2. 576 с.

Pontryagin L.S. Selected scientific papers, M.: Nauka, 1988. 576p. (in Russian)

 

Методика виконання вимірювання масової концентрації ртуті, миш’яку, нікелю та кобальтууводіметодомінверсійноїхронопотенціометрії : МВВ 081/36-0762-11 / уклад. В.А. Копілевич, І.В. Суровцев, В.М. Галімова, К.Г. Козак. К.: Нац. ун-т біотехн. і природокористування, 2011. 23 с.

Kopilevich V.A., Surovtsev I.V., Galimova V.M., Cossack K.G. Measurement procedure of the mass concentration of mercury, arsenic, nickel and cobalt in water by the inverse chronopotentiometry method: MVV 081/36-0762-11. Kyiv: Nats. un-t biotekhn. i pryrodokorystuvannya, 2011. 23 p. (in Ukrainian).

 

Федосов Е.А., Бобронников В.Т., Кухтенко В.И. Динамическое проектирование систем управления автоматических маневренных летательных аппаратов. Москва: Машиностроение, 1997. 336 с.

Fedosov E.A., Bobronnikov V.T., Kukhtenko V.I. Dynamic design of control systems for automatic maneuverable aircrafts. Moscow: Mashinostroyeniye, 1997. 336 p. (In Russian).

 

Пеньков М.А., Тамарова Р.М., Кочина М.Л.Поляризационный метод исследования роговицы глаза. Новости мед.техн.: сборник статей. Москва, 1982. Вып. 1. С. 27−30.

Penkov M.A., Tamarova R.M., Kochina M.L. Polarization method of studying the eye cornea. News of Medical Technology: a collection of articles. Moscow, 1982. Iss. 1. P. 27–30 (in Russian).

 

 

Крім статті автор повинен надати:

1) відомості про автора (авторів) (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт);

2) квитанцію про оплату статті або квитанцію про передплату на 6 місяців та квитанцію про оплату різниці.

 

Вимоги до формату подання статей

 

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.docабо *.rtf);

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій Microsoft Excel(типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Прохання до авторів не висилати текстові файли у форматі docx!

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файліMicrosoft Word.

Графіки, таблиці та ілюстрації мають бути обов'язково представлені у окремому файліMicrosoft Excelз наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Література".

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Обсяг статті має становити від 8-и сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5);

В окремому файлі Microsoft Word подаються відомості про авторів. Окремими файлами слід докласти фотографії авторів — формат JPEG. Ім'я файлу за прізвищем автора: напр. Ivanyuk.jpg.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю і надіслати відскановану квитанцію через електронну пошту на адресу редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою "квитанція за статтю".

Розрахунок суми за статтю здійснюється за зверненням у редакцію журналу "Економіка. Фінанси. Право" за наступними координатами:

— електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

— телефони: +38–050–735–43–41, +38–096–221–88–61

Додатково, крім суми за статтю, автор має сплатити за поштову пересилку. Якщо автор забирає журнал безпосередньо з редакції (самовивіз), сплачувати за поштову пересилку не потрібно.

В разі недотримання вище перелічених вимог, редакція має право відмовитись розглядати надані матеріали. Обов'язковою умовою щодо подання статей на розгляд є наявність електронної версії відповідних статей.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Редакція не повертає надані матеріали та має право відмовити у публікації відповідно до умов редакційної політики без окремого повідомлення.

Статті можуть надаватися безпосередньо до редакції або надсилатися на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою у темі листа "редакція ЕФП".

Гарантією того, що стаття потрапить у номер журналу, є вчасне повідомлення редакції журналу ЕФП про оплату статті через надсилання сканованої квитанції про оплату статті на електронну пошту редакції журналу.

Адреса редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право":

 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44

Аудиторська фірма "Аналітик"

Редакція журналу "Економіка. Фінанси. Право"

 

Режим роботи редакції:

 

понеділок - п'ятниця з 09:00 по 17:30,

обідня перерва з 13:00 до 14:00

 Телефони:

+38-096-221-88-61,
+38-050-735-43-41,

+38-096-898-35-35,

+38-044-278-05-88

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: www.efp.in.ua

Передплатний індекс: 74182

ISSN: 2409-1944