Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до статей, які подаються до опублікування у журналі

"Економіка. Фінанси. Право"

 

Стаття подається в електронному вигляді та повинна мати такі обов'язкові змістові елементи:

1) індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): згідно стандарту ДСТУ 6096:2009 СІБВС (ГОСТ 7.90-2007, MOD);

2) назва статті: пишеться українською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);

3) анотація, ключові слова: пишуться українською, російською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);

4) текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи:

Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається;

Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку;

5) список літератури: подається згідно стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 

Якщо стаття має кілька авторів, то потрібно зазначити порядок, в якому будуть розташовані автори у статті (алфавітний чи інший).

 

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Список використаних джерел".

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Обсяг статті має становити не менше 5 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5).

 

Вимоги до формату подання статей

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.doc або *.rtf);

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій: Microsoft Excel (типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Прохання до авторів не висилати текстові файли у форматі docx!

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файлі Microsoft Office.

Графіки, таблиці та ілюстрації мають бути обов'язково представлені у окремому файлі Microsoft Excel з наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

 

 

VAK